מיסוי

משחקי קלפים 10
מאת: מנחם קירשבלום, יועץ מס

בשל חשיבותו של המשחק, רשימה זו מדלגת על אלו שאמורות היו לבוא לפניה לפי הסדר ובחרתי להמשיך דווקא מהסוף…

מר ישראלי הקיץ בבוקרו של יום יפה, כשעיניו טרוטות מליל שימורים וטרדות, בו התהפך על יצועו עת ניסה להירדם ללא הצלחה, חיבק נישק ונפרד מילדיו והמשיך עם זוגתו שהסיעה אותו לבית הכלא “מעשיהו” ואחזה בידו עד ששערי בית הסוהר הוגפו אחריו. שם יבלה מר ישראלי את 12 החודשים הבאים וזאת לאחר שנפרד גם מ-90,000 ₪, שננקבו עפ”י סעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, נדרש לשלם לקופת המדינה ונפרד גם מסכום דומה שאותו שילש לכיסו של עורך דינו שניסה גונן עליו ללא הצלחה מול מדינת ישראל, לאחר שזו האשימה אותו בעבירות עפ”י סעיף  216(4) – אי הגשת דו”ח שנתי במועד ועפ”י סעיף 224א. – אחריות מנהל . כל אלה בקשר לדו”חות שהיה על החברה שבבעלותו להגיש לפקיד השומה.

ובכן, נחזור רגע אחורה לתחילת המשחק:
מר ישראלי עוסק בניקיון חדרי מדרגות מזה שנים רבות. לפני מספר שנים, ייעצו לו לנקות את חדרי המדרגות במסגרת פעילותו כחברה בע”מ, בכדי שיחסוך בתשלומי מס הכנסה ובדמי ביטוח לאומי ואכן כך עשה.

מר ישראלי נמלא בגאווה ובהתלהבות, כשלראשונה אחז בידיו את כרטיס הביקור המוזהב הנושא את השם “מר ישראלי, עבודות ניקיון בע”מ”. אלא שמהר מאוד דעכה התלהבותו, משהחלו להגיע החשבונות מרשם החברות ומרואה החשבון, שגם החל להריץ אותו להמצאת מסמכים שונים מלקוחות, ספקים ומהבנק. כל זאת עד שהגיע המועד להגשת הדיווח השנתי הראשון של “מר ישראלי, עבודות ניקיון בע”מ”. המחיר שנתבקש ע”י רואה החשבון לשלם, חייב את מר ישראלי שממילא הכנסותיו היו נמוכות, לצמצם את הוצאות מחייתו עד כדי כך שילדיו נאלצו להיפרד מחוגי הספורט שכל כך אהבו.

מר ישראלי לא הצליח לגייס את הכסף שנתבקש לשלם לרואה החשבון ולפיכך דו”ח החברה לא הוגש מסיבה זו וכך גם בשנתיים הבאות.

משחק הקלפים החל במעטפות אדומות שהחל מר ישראלי לקבל מרשות המסים ובו נדרש להגיש מיד את הדו”חות החסרים. למר ישראלי לא היה קלף מתאים, שכן היה חסר לו כסף לתשלום לרואה החשבון עבור הכנת הדו”ח. אז שלף פקיד השומה קלף נוסף ולפי סעיף 145(ב), המתיר לו לקבוע בתנאים מסוימים לפי מיטב שפיטתו, את גובה ההכנסה ואת המס שיהיה חייב מי שלא הגיש דו”ח.

אותו קלף ששלף פקיד השומה קבע שחברת “מר ישראלי, עבודות ניקיון בע”מ” חייבת 1,500,000 ₪.

מר ישראלי רץ לפקיד השומה וניסה להסביר שבכל חייו מעולם לא הרוויח סכום כזה ובודאי שלא יוכל לשלם את המס הנדרש. פקיד השומה, שכלל לא הוטרד מכך, הסביר לו שעליו להגיש את הדו”חות שיצביעו על הרווח האמיתי שלו. מר ישראלי הציע להכין את הדו”חות בזריזות, כפי שעשה בשנים עברו אלא שפקיד השומה שלף קלף שלישי, סעיף 131(ג) שקובע שעל הדו”ח להיות מאושר ע”י רואה חשבון. כך שב מר ישראלי לנקודת ההתחלה: הרי מלכתחילה הגיע למצב זה כי לא היה ביכולתו לממן  את האישור הנכסף.

פקיד השומה המשיך ללחוץ ושלף קלף רביעי, כשמדינת ישראל הגישה נגד מר ישראלי כתב אישום על עבירות של אי הגשת דו”חות במועד עפ”י סעיף 216(4) וסעיף 224א, לפיו חלה אחריות פלילית גם על מנהל החברה.

כבר בדיון הראשון הבהיר השופט הרחום למר ישראלי שהוא הולך להיענש ויעץ לו להגיש את הדו”חות, כדי שביום מתן גזר הדין ניתן יהיה לטעון לזכות כי “המחדלים הוסרו”.

מר ישראלי רץ לפקיד השומה עם דו”חות ערוכים כראוי והמשקפים את הכנסותיו האמיתיות ופקיד מס הכנסה שבכניסה למשרד השומה אישר בחותמת המתאימה שהדו”חות הוגשו. מר ישראלי רץ עם הדו”חות המוחתמים לבית המשפט והציגם לשופט, אלא שאז קם מכיסאו הפרקליט התובע, שלף קלף חמישי וטען בנחישות, עפ”י סעיף 131(ו) לפקודת מס הכנסה, כי דו”ח שאינו מאושר ע”י רואה חשבון – יראוהו כאילו לא הוגש!

כבוד השופט, שכבר הכיר את ה”תסריט” מנאשמים קודמים, המשיך ברחמיו והפנה את מר ישראלי לפקיד השומה, על מנת שינסה בכל זאת לקבל אישור על תקינות הדו”ח שהוגש. מר ישראלי רץ במהירות ושב לפקיד השומה והתחנן לקבל את האישור המיוחל ופקיד השומה, שלפתע נמלא אף הוא רחמים, העלה הצעה: “שלם לי 150,000₪ ותקבל אישור שהדו”חות הוגשו כיאות”. “אך אין לי”, בכה מר ישראלי. “טוב”, ענה פקיד השומה הרחום, “אז רק 75,000₪”  מר ישראלי שגם תשלום סכום זה לא היה בתחום אפשרויותיו, נידון על ידי השופט הרחום ל-12 חודשי מאסר בפועל, כפי שתואר בראשית הרשימה.

למעשה, הן פקיד השומה והפרקליט התובע, הן רואה החשבון והן כבוד השופט הרחום, לא יידעו את מר ישראלי שיש קלפים שהוסתרו ממנו:

1.  פקיד השומה רשאי לקבוע עפ”י סעיף 145(ב) את הכנסת “מר ישראלי, עבודות ניקיון בע”מ “, רק אם הוא סבור שהוא חייב לשלם מס. לו בחן פקיד השומה את הדיווחים למע”מ ואת הניכויים מהשכר, לא יכול היה להסיק שקיימת חבות מס וממילא היה מנוע מלקבוע שומה לפי מיטב שפיטתו בהיעדר דו”ח. 
2.  סעיף 150(ב) קובע שרק דו”ח שיוגש לאותה שנה, יחשב כהשגה על שומה שקבע פקיד השומה בהיעדר דו”ח ולכן דינם של הדו”חות שמר ישראלי מגיש להתקבל.
3.  סעיף 131(ו) שבו השתמש פקיד השומה, אמנם קובע שמי שלא צירף לדו”ח אישור רואה חשבון, יראוהו כאילו לא הגיש דו”ח, אלא שאם נקרא את הסעיף נכון, “…יראוהו לעניין סעיפים 145(ב) ו-158א(ג) כאילו לא הגיש דו”ח….”  אך לא לכל עניין.
ולענייננו, סעיף 150(ב) אינו מסויג ובהחלט כן יש לראות בדו”ח המוגש ללא אישור רואה חשבון כדו”ח, על אחת כמה וכמה לעניין הסעיפים הפליליים 216(4)  ו- 224א. שאף הם לא סויגו בתוך סעיף 131(ו).
4.  האופן שבו אמור להיות מוגש הדו”ח ע”י מר ישראלי, מפורט בסעיף 131(ב) לחוק.

למר ישראלי, לא היה סיכוי במשחק זה, בו חברו נגדו מספר שחקנים. לו היה מדובר במשחק קלפים של ממש, המתקיים בסרט על תקופת המערב הפרוע, סביר להניח שלפחות אחד השחקנים היה נתלה, אך בימינו אנו, נפרד ה”שחקן” ממשפחתו ומרצה עונש מאסר בן 12 חודשים.

חוק מס הכנסה מטיל עלינו חובות ועליו גם לאפשר לנו למלאן.

הדעת איננה סובלת שמחד נדרש להגיש דו”ח אך מאידך לא יתאפשר לנו להגישו, כי למרות הגשתו יראוהו כאילו לא הוגש, רק מהטעם שאין באפשרותנו לצרף אישור רואה חשבון מחמת:

א.  חסרון כיס. חוק מס הכנסה מחייב אותנו לרכוש אישור רואה חשבון אך לא קבע מחיר
מקסימום. כלומר תיאורטית, אם רואי החשבון יידרשו תשלום בגובה סכום אותו לא נוכל לממן, נהפוך לעברייני מס.
ב.  ספרים שנוהלו באופן לקוי וחסר. רואה החשבון לא יוכל לאשר אותם ונהפוך ג”כ  לעבריינים.
ג.  סיבות (בין שתלויות בנו ובין שאינן) בגללן אין ספרי חשבונות בנמצא, אז הרי שלשיטת פקיד השומה, הפרקליט התובע וכבוד השופט, נחשב לעבריינים שעונשם מאסר ל-12 חודשים ואפשר שגם חבים בקנס.

כפי שציינתי, הדעת אינה סובלת מצב זה אך מסתבר שגם החוק לא.

סעיפים 131(ב)(1) ו-131(ב)(2) מתווים את הדרך להגשת דו”חות כנ”ל.  הראשון קובע שיש לפרט את החישוב שעליו בוססה ההכנסה, אם הספרים נוהלו באופן שאינו מתאים לאישור רואה חשבון בעוד שהשני אף מקצין ומדריך איך להגיש דו”ח, אף כשאינו מבוסס על ספרי חשבונות כלל.

לצערי, במצב הקיים, ימשיכו מעת לעת שחקנים נוספים  המגולמים ע”י “מר ישראלי” לרצות עונשי מאסר, תוך תשלום מחיר אישי כבד של ניתוק ממשפחותיהם ומשגרת חייהם, בעוד ששחקנים האחרים ירשמו הצלחות שאותן יחגגו עם משפחותיהם בדרכם לקידום מקצועי.

מען האימייל שלי: mena@kirshbloom.co.il
לאתר הבית לחצו כאן>>

חזרה לחדשות ועדכונים

אני רוצה להשאיר פרטים ושיצרו איתי קשר