מיסוי

משחקי קלפים 3

מאת: מנחם קירשבלום, יועץ מס

טורי הקודם הסתיים בהבטחה שבטורים הבאים נלמד כיצד לשמור לעצמנו “קלף חזק” באמצעות ניהול ספרי חשבונות טובים, אותם יתקשה פקיד השומה לפסול ונאתר “קלפים” שיסייעו לנו בהתמודדות עמו, בהליכי הערעור וההשגה על השומות. לכן, הפעם נתמקד ב”משחק הקלפים” הכולל מרעין בישין הצפויים מניהול לקוי של ספרי החשבונות ותרופת החיסון להן:

סעיף 130 לפקודת מס הכנסה מסמיך את מנהל רשות המסים להורות ל”נישומים” על ניהול פנקסי חשבונות, במשלח ידם או בעסקיהם. המנהל קבע את הוראות ניהול פנקסי החשבונות ובהם הורה על כללים שונים לפי סוגי הנישומים, היקף הכנסותיהם (המחזור השנתי) ומספר המועסקים על ידם.

בפקודת מס הכנסה נקבעו סנקציות (מספר “קלפים” שפקיד השומה רשאי לשלוף ברצף), למי שניהל את ספרי החשבונות בסטייה מהוראות המנהל המהותיות לקביעת ההכנסה ולאחר שפנקסי החשבונות שלו נפסלו בשל כך:

1. פקיד השומה רשאי להפחית את הוצאותיו של הנישום וכך להגדיל את רווחיו, שבגינם יחויב במסים גבוהים יותר. 

2. לא יותרו לו קיזוז הפסדים וחובות אבודים, כדי שרווחיו יגדלו וכך גם המסים שבהם יחויב.

3. לא יתירו לו הוצאות פחת וריבית ויבוטל הפסד, אם נבע לו באותה השנה.

 4. שיעור המס ההתחלתי שלו יהיה 30% במקום 10% הניתנים לכל עם ישראל.

 5. פקיד השומה יחייב אותו במסים גבוהים לפי “מיטב שפיטתו”, מבלי שיצטרך להוכיח את נכונותה ונטל ההוכחה יעבור למי ספריו נפסלו.

 6. יעוכב לו החזר מס באם שילמו ביתר.

 7. לעתים תפגע זכותו בקבלת אישור פטור מניכוי מס במקור ויחויב בשיעורי ניכוי גבוהים מהרגיל.

 8. יבוטל פטור ממס על הפרשי הצמדה על הלוואת בעלים של חברה שספריה נפסלו.

 9. הטבת מס למשקיעים בשותפות סרט ישראלי תבוטל אם ספריה נפסלו.

 10. לא יאושרו הטבות מס המגיעות לחקלאים אם ספריהם נפסלו.

הקלף הראשון ששלף פקיד השומה היה פסילת ספרי החשבונות שנוהלו בסטייה ואז כאמור רצף של 7 קלפים, שעלולים להסתכם בדרך כלל בעשרות אלפי שקלים ולעתים אף בהרבה יותר מכך, לכל שנה שלגביה נפסלו.

פסילת הספרים מיושמת לכל שנה בנפרד ולעיתים נפסלים ספרי חשבונות לכמה שנים יחד, כאשר משמעות הדבר היא הכפלת הנזק הכספי במספר השנים שלגביהן נפסלו הספרים.

זוכרים? את הכסף סופרים במדרגות….

במשחק זה יכול מר ישראלי לשלוף קלף יחיד – אך מנצחלדאוג לנהל את ספרי חשבונותיו בדקדקנות טכנוקרטית, עפ”י הוראות המנהל ולסטות מהם רק לאחר קבלת אישור מתאים מראש (התקף לשנה אחת בלבד שבתומה יש לחדשו).
כפי שציינתי, אמנם מדובר בקלף בודד, אך אם זה יישלף בזמן, הוא “יסרס” את כל עשרת הקלפים האחרים של פקיד השומה.

באילו קלפים ישתמש פקיד השומה כדי לפסול ספרי חשבונות? אילו קלפים יעזרו למר ישראלי להתמודד עם אלו של פקיד השומה? הקלפים יוצגו בהמשך המשחק המעניין בפעם הבאה. 

חזרה לחדשות ועדכונים

אני רוצה להשאיר פרטים ושיצרו איתי קשר